Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                          

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Α.Φ.Μ.: 090102326 - Δ.Ο.Υ.: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7

46100 Ηγουμενίτσα                                                                                           Ηγουμενίτσα   1 / 8 / 2018  

Τηλ. 2665 0 23223                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 3104

Fax: 2665 0 28910

E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου

για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο: «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» (SunWater).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4.
 2. 2.Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12.
 3. 3.Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 4. 4.Τις διατάξεις του άρ.30 παρ.1 Ν4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση Ν3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
 5. 5.Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
 6. 6.Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
 7. 7.Το εγκεκριμένο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»).
 8. 8.Τo τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον προϋπολογισμό τους.
 9. 9.Την με αριθμ. πρωτ.: 300885/MA3598, 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, του διασυνοριακού προγράμματος ΙNTERREG V/A CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014-2020”.
 10. 10.Την με αριθμ. Πρωτ. AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/33 Απόφαση Ένταξης για χρηματοδότηση του έργου «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» (SunWater) που συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020.
 11. 11.Το με αριθμ. SunWaterIc, 12 Απριλίου 2018, Εταιρικό Σύμφωνο (PartnershipAgreement) του έργου: «SUstaiNableWATERsupplynetworksinMediterraneantouristicareas (SunWater)», του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας InterregV/A Ελλάδα Ιταλία 2014
 12. 12.Την υπ’ αριθμ I.1/2.1/11, 16 Απριλίου 2018, Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020 και της ΔΕΥΑΗ.
 13. 13.Την 97/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ σχετικά με την έγκριση της και την αποδοχή των όρων υλοποίησης του παραπάνω έργου.
 14. 14.Την υπ’ αριθμ. 101/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» και ακρωνύμιο «SunWater», προϋπολογισμού 5.130,70 €, ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 6.362,07€ (συμπ/νου 24% ΦΠΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) και στο οποίο η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LB).

Πλήρες κείμενο 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ