Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕΥΑΗ) 

διακηρύσσει 

  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης

«MΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας 740.230,23 €  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Σ 94041 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2 (11).pdf

espd-request-v2 (8).xml

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ Project_Planning_Financial_Pro_261120.pdf

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2020-OJS227-559346-el.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤ ΥΔΡ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΔΗΜ ΗΓΟΥΜ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤ ΥΔΡ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΔΗΜ ΗΓΟΥΜ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΚΤ.ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

04_ΤΕΥΧΟΣ_ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ_ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ