ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Δ΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Επιβατικό τύπου SUV 

 (τεμαχ. 1)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106737

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :21000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

 1. ΑΡΧΕΙΑ:
 2. 45 του 2021 με ΑΔΑ.pdf
 3. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 4. espd-request-v2 (21).pdf
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00012 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00020 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ