ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 10.316,95 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 12.793,02 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία

espd- ΜΑΠ 2022.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 12 ΑΝΔ00007 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΠ.docx

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΑΠ 2022 ΑΝΑ ΕΤΟΣ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ