Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7) Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για το έργο   με τίτλο: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου» με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 1.450.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 1.798.000 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

αύξων αριθμός συστήματος:   80017

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  ώρα 15.00

 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 14 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019   ώρα 15.00

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21   ΜΑΡΤΙΟΥ 2019   ώρα 10:00

   

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. Project_Financial_Proposal_art_040219_signed_signed.pdf
 2. TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ_signed_signed.pdf
 3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed_signed.pdf
 4. ΓΣΥ_signed_signed.pdf
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ-1_signed.pdf
 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed_signed.pdf
 7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed_signed.pdf
 8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed_signed.pdf
 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed.pdf
 10. ΣΑΥ_signed_signed.pdf
 11. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed.pdf
 12. ΦΑΥ_signed_signed.pdf

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ