Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  Εκτιμώμενης αξίας  1.480.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

αύξων αριθμός συστήματος:   79942

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  ώρα 15.00

 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019   ώρα 15.00

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18   ΜΑΡΤΙΟΥ 2019   ώρα 10:00

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. Project_Financial_Proposal_art_300119_signed_signed.pdf
 2. ΓΣΥ_signed_signed.pdf
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ_signed.pdf
 4. ΕΣΥ_signed_signed.pdf
 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed_signed.pdf
 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed.pdf
 7. ΣΑΥ_signed_signed.pdf
 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed_signed.pdf
 9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed_signed.pdf
 10. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed.pdf
 11. ΦΑΥ_signed_signed.pdf

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ