Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

           

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ        ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

πληρ. Τάτση Ελένη

       Ανδρέου Ιωάννης

       Τριανταφυλλίδης Βασίλειος

τηλ. 2665023223

fax 2665028910                      

Ηγουμενίτσα 19/09/18            

Αρ. Πρωτ     3852

Προς                                                  

ΔΣ ΔΕΥΑΗ

                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «∆ιοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου µε τίτλο: «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» και ακρωνύµιο: «SunWater» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ:ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) και στο οποίο η ∆ΕΥΑΗ συµµετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LB)»

Στις 13 Σεπτεμβρίου η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συστάθηκε βάση της απόφασης 101/22-6-2018 του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ αποσφραγίσαμε τον μοναδικό φάκελο του υποψηφίου Σπυρίδων Αρσενίου ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φέρει αριθμό πρωτ 3375/13-8-2018

Η επιτροπή με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ πρωτ 3104/1-8-2018 έλεγξε τα ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   και κατέληξε στα εξής: στα ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ο υποψήφιος καλύπτει

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

1

Β1.1. Βασικός τίτλος σπουδών Θετικών Επιστηµών ή ισότιµου-ταυτόσηµου κατά περιεχόµενο ειδικότητας διπλώµατος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιµου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ.

Βασικός τίτλος σπουδών στην Γεωπονία αναγνωρισμένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ.με αριθμ πρωτ 8525/30-11-2001

ΝΑΙ

2

Β.1.2. Αποδεδειγµένη Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται στο Παράρτηµα (Β) της παρούσας πρόσκλησης

ΒΑΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

(Β)– ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001……. (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’, ως εξής:

Κατέχει τον τίτλο γλωσσομάθειας στην αγγλική CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN το οποίο γίνεται και αποδεκτό βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ 10 κατέχοντας το τέταρτο κατά σειρά πιστοποιητικό ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN από τα συνολικά δεκαπέντε που γίνονται αποδεκτά

ΝΑΙ

3

Β.1.3. Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ, τουλάχιστον στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης χειρισµού Η/Υ παρατίθενται στο Παράρτηµα (Γ) της παρούσας πρόσκλησης.

Βάση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Γ) ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, µε σχετικές πράξεις, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης, µε την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της µε αριθµό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). Ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει πιστοποιητικό του ECDL   έτους 2002 για τις θεματικές ενότητες της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εμπίπτει στην παράγραφο: ‘’ Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. ‘’ βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ 13 το οποίο γίνεται και αποδεκτό

ΝΑΙ

4

Β.1.4. Κατ’ ελάχιστον τριετής εργασιακή εµπειρία (µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών) σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα εδαφικής συνεργασίας (∆ιασυνοριακά, ∆ιαπεριφερειακά ή ∆ιακρατικά Προγράµµατα) και η οποία θα αποδεικνύεται µε ανάλογες συµβάσεις ή βεβαιώσεις εµπειρίας φορέων ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα ή άλλο επίσηµο έγγραφο τεκµηρίωσης όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1)    

Για τους 0μισθωτούς του δημοσίου τομέα   καλύπτει την τριετία από δημόσιο φορέα βάση της βεβαίωσης με αριθ πρωτ 2757 / 10-9-2013 του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΝΑΙ

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στην βαθμολόγηση των ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Προσόν/Κριτήριο

Βαθμολογία

1

Μεταπτυχιακός

20

2

Συναφής Εργασιακή Εμπειρία (υδάτινοι πόροι )

40

3

Επιμόρφωση/Κατάρτιση στο αντικείμενο του έργου από πιστοποιημένο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

10

Σύνολο

70

Παράλληλα ελέγθησαν τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος και καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΜΕΡΟΥΣ Γ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε την παρούσα Εισήγηση την οποία υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τάτση Ελένη            

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ             ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανδρέου Ιωάννης         Τριανταφυλλίδης Βασίλειος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ