Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ)  

 Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια υλικών δικτύων  ύδρευσης και αποχέτευσης» συνολικού προυπολογισμού 172.085,62 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%., μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ_signed ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.doc

Αντίγραφο του Προυπολογισμός - Τιμολόγιο Προσφοράς.xlsx

τεχνικές προδιαγραφές.pdf

προϋπολογισμός μελέτης.pdf

τιμολόγιο μελέτης.pdf

γενική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ