Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 4 / 7 / 2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                              Αρ. Πρωτ. 2584

     ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100                                                        

Τηλέφωνο       : 26650 23223

Φαξ                : 26650 28910                                      ΠΡΟΣ:            

                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

για την υποστήριξη της ΔΕΥΑΗ στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas-SunWater»

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, έχοντας υπόψη την υπ’αρ. 100/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και το άρθρο 327 (328) του Ν.4412/2016 προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της συνάντησης του έργου SUstaiNableWATERsupplynetworksinMediterraneantouristicareas-SunWaterInterregV/AΕλλάδα Ιταλία 2014‐2020»  η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2018 με συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Ιταλία στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιοτου Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ

Ιωάννης Γεωργόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                           

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

     ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100                                                        

Τηλέφωνο       : 26650 23223

Φαξ               : 26650 28910

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την υλοποίηση δράσεων του έργου SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas-SunWater Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


α/α

ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

(€)

1

  • Οργάνωση συνάντησης, σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΗ
  • Δημοσιότητα εκδήλωσης (παραγωγή και διανομή/προώθηση προσκλήσεων, συγκρότηση και παραγωγή προγράμματος, παραγωγή αφίσας)
  • Σχεδίαση, παραγωγή και διανομή folders, notebooks (με τα λογότυπα του προγράμματος) στυλό στους μετέχοντες (25 άτομα)
  • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή-πρακτικά συνάντησης)
  • Φωτογραφική κάλυψη της συνάντησης (πριν, κατά και μετά τη συνάντηση, κατά το γεύμα)-
  • 2 διαλλείματα καφέ (25 άτομα)
  • 2 γεύματα (25 άτομα)

1

Γενικό σύνολο:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία……………………………………………………………………….... με έδρα τ…………….…………………………………………… οδός ………………………………………… αριθμ………… Τ.Κ. …….………Τηλ. …………………………….… Fax………………………..

Ηγουμενίτσα ….… /….. / 2018

Ο Προσφέρων:

(υπογραφή – σφραγίδα)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ