ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.455.930 ΕΥΡΩ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/10/2019  και ώρα  15,00

Αρχεία:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2019-OJS166-406239-el.pdf
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Τεχνική περιγραφή.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ (2).pdf
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ_signed.pdf
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Τιμολόγιο μελέτης.pdf
 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Προυπολογισμός προσφοράς.docx
 13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Προυπολογισμός προσφοράς.pdf
 14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ Τιμολόγιο Προσφοράς.docx
 15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ Τιμολόγιο Προσφοράς.pdf
 16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Προυπολογισμός μελέτης.pdf
 17. espd-request-v2 (1).xml

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ