ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,
εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ Α ( ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN (τεμαχ. 3) )
Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106734
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 720000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106734,1 

 

Αρχεία:

 1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 2. Προκήρυξη
 3.  Απόφαση Νο 45
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ pdf
 8.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 11.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ