ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,
εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΣΤ' ( Ανατρεπόμενου φορτηγού 19τν με γερανό (τεμαχ. 1) )
Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106741
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 156000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106741,1 

 

Αρχεία:

 1. Απόφαση Νο 45 2021 με ΑΔΑ
 2. Προκήρυξη σύμβασης
 3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00025 ΚΗΜΔΗΣ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00025 ΚΗΜΔΗΣ
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PDF
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ