ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

με σκοπό την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Ανοιχτό Διαγωνισμό, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΣ 190446

κατά το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016:

 

Αντικείμενο Μελέτης:   «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία»

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Σ.Α. 2020ΜΠ93000000

Εκτιμώμενη αμοιβή:  249.878,60 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

Αρχεία:

  1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  2. Τεύχος Προεκτιμώμενων αμοιβών
  3. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
  4. 62 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη 2
  5. espd-request-v2 (36)
  6. Διακηρυξη Μελέτης κάτω των ορίων SIGNED ΚΗΜΔΗΣ
  7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΝΕΟ SIGNED ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΝΕΟ SIGNED ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ