Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

1
Επέκταση δικτύου ύδρευσης
50.000,00
2
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
50.000,00
3
Αξιοποίηση γεωτρήσεων
150.000,00
4
Έργο «Αποχέτευση Νότιας Ενότητας (∆.∆. Λαδοχωρίου)»
2.000.000,00
5
Έργο «Αντικατάσταση ∆ικτύου Ύδρευσης ∆ήµου Ηγουµενίτσας»
400.000,00
6
Έργο «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος
 
αυτόµατης διαχείρισης (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισµός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου της Ηγουµενίτσας»
531.500,00
7
Έργο «Αντικατάσταση τµήµατος κεντρικού αγωγού στο Φράγµα
 
Καλαµά»
50.000,00
8
Έργο «Συλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων»
120.000,00
 
Έργο «Έργα αποχέτευσης-εγκατάστασης µονάδας βιολογικού
 
καθαρισµού Πλαταριάς, Συβότων, οικισµών Πέρδικας και Αρίλας»
100.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ