ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

 

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο:

 

    «Συλλογή, μεταφορά και διάθεση   λάσπης  & παραπροϊόντων

Βιολογικού Καθαρισμού Ηγουμενίτσας» 

 

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 114.480,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 141.955,20€ € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ : 13/01/2020

 

Αρχεία:

  1. 224 του 2019 με ΑΔΑ.pdf
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΣΠΗΣ 2020 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΣΠΗΣ 2020.docx
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2020 (1).doc
  5. Μελέτη Λάσπης (1).pdf
  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΑΣΠΗΣ 2020 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ