ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την «Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας

Εκτιμώμενη αξία 241.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Αρχεία:

  1. espd-request-v2 (6)_signed.pdf
  2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2020-OJS008-013201-el.pdf
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ και ΑΔΑ.pdf
  4. Παράρτημα VIII ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
  5. Παράρτημα VIII ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
  6. Παράρτημα VII Έντυπο οικονομικής προσφοράς.docx
  7. Παράρτημα VI Προυπολογισμός της μελέτης_signed_signed.pdf
  8. Παραρτημα ΙΙ _Τεχνική μελέτη_Προδιαγραφές_Ειδική Συγγραφη υποχρεωσεων_signed_signed.pdf
  9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 01206.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ