ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

 

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την Προμήθεια με τίτλο:

 

«Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 145.049,15 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 179.860,95 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 223 του 2019 με ΑΔΑ.pdf
 2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1)_signed_signed_signed.pdf
 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1)_signed_signed_signed.pdf
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.doc
 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 1201.pdf
 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 7. Προυπολογισμός Μελέτης 2020_signed_signed_signed.pdf
 8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 9. Τεχνικές Προδιαγραφές (1)_signed_signed_signed.pdf
 10. Τιμολόγιο Μελέτης 2020_signed_signed_signed.pdf
 11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ